הגהות על סדר הפרשיות

הערה: עיקר סידור ההגהות הוא בהמדור שעל סדר השנים, והמובא כאן הוא לתועלת המעיין בלבד, וחוסר כמה מההגהות.